Hållbart by Skalare AB - Erfaren hållbarhetskonsult CSRD Katarina SkalareHållbar finansiering  


Har ditt bolag eller verksamhet ESG-krav och förväntningar på er från finansmarknaden? Eller är du en finansmarknadsaktör och har behov av stöd i ESG-utvärderingen av bolag och verksamheter? Hållbart by Skalare erbjuder konsulttjänster, rådgivning och stöd i genomförande kopplat till ESG-dialoger, ESG-enkäter, SFDR/PAI-rapportering, hållbarhetslänkad finansiering etc.


Vår erfarenhet inom området, några exempel:

  • ESG-dialoger med befintliga och potentiella delägare, obligationsinvesterare, samt ett stort antal banker i Norden och Europa;
  • ESG-enkäter och SFDR/PAI-rapportering;
  • Hållbarhetslänkad bankfinansiering kopplat till miljö- och sociala aspekter; samt
  • Tillsammans med banker utvecklat Green Bond Framework samt Green and Sustainability-Linked Financing
    Framework.


Vi har goda kunskaper om EU Green Deal; EUs plattform för Sustainable Finance; EU-taxonomy; EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD/ESRS); EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD); EU Green Claims Directive; internationella hållbarhetsinitiativ, ramverk och rapporteringsstandarder m.m.

Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR

SFDR är en förordning som syftar till att främja hållbarhet i finanssektorn genom att införa obligatoriska krav på ESG-rapportering för tillgångsförvaltare och andra finansmarknadsaktörer. Detta inkluderar krav på att rapportera om hållbarhetsrisker, hållbarhetsmål och hur dessa påverkar investeringsbesluten, klassificering av investeringsprodukter (hållbara eller icke-hållbara), offentliggörande av informationen samt rapportering om s.k. Principal Adverse Impacts (PAI) – negativa effekter av investeringsbeslutet på miljön och samhället. Om din verksamhet har behov av extern finansiering så kommer ni med stor sannolikhet att behöva rapportera i enlighet med SFDR/PAI för att tillgodose kapitalmarknadens behov av information - Hållbart by Skalare kan stödja dig i det.


Let's make your sustainability
journey together!