Hållbart by Skalare AB - Erfaren hållbarhetskonsult CSRD Katarina Skalare


Hållbarhets-rapportering
Hållbart by Skalare kan stödja din verksamhet i implementeringen av det nya, utökade kravet på hållbarhetsrapportering i enlighet med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) samt i genomförandet av dubbel väsentlighetsanalys, s.k. DMA. Syftet med analysen är att kartlägga företagets påverkan, risker och möjligheter ur två olika perspektiv: väsentlig påverkan och finansiell väsentlighet.


CSRD

CSRD är det nya EU-direktivet som skärper kraven på hållbarhetsrapportering så att företag behöver vara mer transparenta kring sitt hållbarhetsarbete. Lagkravet berör stora företag samt små och medelstora börsnoterade bolag. Eftersom lagkravet omfattar krav på hållbarhetsrelaterad information från hela värdekedjan så innebär det i praktiken att företag som omfattas av lagkravet kommer att ställa högre krav på sina leverantörer (även på dem som inte direkt träffas av lagkravet). Ett av kraven i CSRD är att företag ska rapportera enligt European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bestående av två övergripande standards och tio tematiska standarder som specificerar vilken information som ett företag ska lämna om bolagsstyrning, sociala frågor och miljöfrågor. Rapporteringen omfattar väsentliga konsekvenser, risker och möjligheter kopplade till dessa hållbarhetsfrågor.


Ledningsgrupper & styrelser

CSRD ställer krav på delaktighet och förståelse hos ledningsgrupper och styrelser. Underlaget som tas fram i samband med rapporteringen kan hjälpa bolagsstyrelser att hantera risker och möjligheter. Detta ger goda förutsättningar för att fatta välgrundade beslut och integrera hållbarhetsaspekter i hela affärsmodellen och strategin. Hållbart by Skalare genomför även workshops för dessa målgrupper för att bygga kunskap och skapa engagemang.

Hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapporten är ryggraden i din hållbarhets-kommunikation. Genom att rapportera korrekt, transparent och på ett balanserat och jämförbart sätt kan du skapa värde och bygga förtroende och trovärdighet – en bra grund för långsiktiga affärsrelationer. Och en nödvändighet när CSRD, med sitt krav på extern granskning av rapporten, träder i kraft.


Hållbart by Skalare stödjer och guidar dig kopplat till rapporteringsstandards, initiativ och rekommendationer:

  • CSRD, ESRS & DMAs
  • SFDR/PAI
  • GRI Standards
  • TCFD
  • TNFD
  • Communication on Progress till FN:s Global Compact
  • Rapportering av Globala målen och Agenda 2030

Ansvarsfull kommunikation

Grunden i ansvarsfull kommunikation är att innehållet ska vara äkta, relevant, balanserat och tydligt för mottagaren.

Hållbart by Skalare erbjuder stöd i att integrera hållbarhetsperspektivet i kommunikation:

  • Kommunikationsstrategier/-planer
  • Kommunikationsaktiviteter
  • Textproduktion

Styrelsens ansvar enligt CSRD

- Övervaka företagets hållbarhetsrapporteringsprocess. Inklusive ansvarig för väsentlighetsanalys och relevanta policyer. 

- Övervaka effektiviteten av intern kontroll, riskhanteringsprocess och internrevisionsfunktioner.

- Övervaka bestyrkandet av den konsoliderade års- och hållbarhetsrapporten samt informera om utfallet.

EU Green Claims Directive

För att säkerställa att konsumenter får tillförlitlig, lättförståelig, jämförbar och verifierbar miljöinformation så har Europaparlamentet antagit Green Claims-direktivet (grönmålningsdirektivet). Företagen ska kunna bevisa påståenden i sin marknadsföring med verifierbara data, som exempelvis livscykelanalyser. Direktivet ställer också krav på en tydlig och korrekt information om miljöprestandan samt oberoende tredjepartsverifiering.


Let's make your sustainability
journey together!