Hållbart by Skalare AB - Erfaren hållbarhetskonsult CSRD Katarina Skalare

Referensuppdrag 

Här finner du några exempel på uppdrag vi genomfört.

Workshop för chefer hos LSAB Group

Hållbart by Skalare blev engagerad för att genomföra en inspirationsföreläsning och workshop om hållbar affärsutveckling på LSAB Group's International Management Day, ett event med 30 chefer från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Lettland. LSAB Group tillverkar och säljer verktyg för bearbetning av trä.

Uppdragsgivare: Sustainability Director

Hållbarhetsstrategi för Alligator Bioscience

Hållbart by Skalare fick det spännande uppdraget att ta fram en hållbarhetsstrategi för Alligator Bioscience.

Uppdraget bestod i att genomföra intressentdialoger (inkl. med finansiell sektor), ta fram en flerårig hållbarhetsplan, samt presentera hållbarhetsstrategin för samtliga medarbetare vid ett företagsmöte. Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. 

Uppdragsgivare: CFO

Strategisk hållbarhetsrådgivning till dLaboratory

Med vår bakgrund i energibranschen var det särskilt roligt att vara strategisk hållbarhetsrådgivare till dLaboratory Sweden AB, ett uppdrag som även omfattar de globala målen för hållbar utveckling. dLaboratory är en start-up som utvecklat teknik som gör det lättare att förutse och undvika strömavbrott. dLaboratorys mjukvara möjliggör bland annat förebyggande felavhjälpning och snabbare identifiering av fel.
Uppdragsgivare: VD

Uppdrag hos IVL Svenska Miljöinstitutet

Det är kul med återkommande kunder - Hållbart by Skalare fick förtroendet att hålla utbildningar i IVLs uppförandekod för institutets medarbetare och chefer. Redan 2012 arbetade jag med IVL första gången. I mars 2018 fick vi i uppdrag att ta fram nytt material samt att under försommar och sensommar i år genomföra fem workshops för IVLs medarbetare i Malmö, Stockholm och Göteborg.
Uppdragsgivare: VD

Interim Hållbarhetschef på Heimstaden

Jag genomförde ett fem månader lång uppdrag som Interim Hållbarhetschef på Heimstaden, tre dagar per vecka. Ett roligt, intressant och spännande uppdrag som sedan ledde till anställning.  I interimsuppdraget arbetade jag bland annat med hållbarhetsstyrning och -strategi, struktur och rutiner, risk management, löpande stöd till verksamheten samt hållbarhetsrapportering. Arbetet innebar nära samarbete med ledning och linjeorganisation samt genomförande av intressentdialoger med exempelvis institutionella investerare.
Uppdragsgivare: Koncernchef

Strategiskt uppdrag hos Innenco

Under försommaren 2018 genomförde Hållbart by Skalare ett uppdrag som strategisk rådgivare till Innenco International i samband med att företaget skulle ta fram uppförandekoder för medarbetare och leverantörer samt policyer på hållbarhetsområdet. 
Uppdragsgivare: VD

Goal Chasers - workshop om globala målen

Jag med verkade som senior coach och mentor vid en heldags workshop "Goal Chasers - SDGs Ideathon" om de globala hållbarhetsmålen för gymnasieelever på Thoren Innovation School i Lund.
Uppdragsgivare: Goal Chasers' initiativtagare och konceptutvecklare

Undervisning på Lunds Tekniska Högskola

Vid två tillfällen har jag fått förtroendet att undervisa studenter på LTH i hållbar affärs- och verksamhetsutveckling. Utifrån globala trender, hållbarhetsutmaningar och de globala hållbarhetsmålen har jag guidat studenterna i hur och varför hållbarhetsfrågorna trillar in på företagens bord. Och hur de kan integreras i visioner, strategier och praktisk handling. Med syftet att modern teknikutveckling måste koppla till möjligheterna till en hållbar utveckling. Roligt, engagerade och intressant att träffa dessa ungdomar som visar stort intresse för frågorna. Att läsa om hållbar utveckling är både obligatoriskt och högskolepoänggrundande för studenterna.
Uppdragsgivare: Universitetslektor, Miljö- och Energisystem

Mångfaldsuppdrag på Axis Communications

Mitt första uppdrag i egen regi var för Axis Communications. Uppdraget bestod i att stötta Axisi deras mångfaldsarbete. Ett väldigt intressant och roligt uppdrag! Jag gav input till Axis globala mångfaldspolicy samt skapade en mångfaldsutbildning i workshop-format samt genomförde en pilotomgång för medarbetare på Axis HR-avdelning.
Uppdragsgivare: HR Director


Let's make your sustainability
journey together!